እሙን ኣገልጋሊ - ገብር ኄር

Apr 13, 2019

     እሙን ኣገልጋሊ  

ኣብ ዓለማዊ ሥራሕ ሠራሕተኛታት ነቲ ዘሥርሖም ኣካል ጸብጻብ ሥራሖም የቕርቡ እሞ በቲ ዘርኣይዎ ዓዉት ውፅኢት ዝሽየሙን ዝሽለሙን ወይ ድማ በቲ ዘስዓብዎ ጕድለት ይቕጽዑን ይስጐጉን። ዓለማዊ ሥራሕ ከምዚ ካብ ኮነ፡ ኣብ መንፈሳዊ ሕይወት’ውን ንጽቡቕ ይኹን ንኽፉእ ሥራሕ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ንዅሉ ከከም ግብሩ ዋጋኡ ንምርካብ ሕቶ ከም ዘሎ ጐይታናን ፈጣሪናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሳሌ ኣብ ዝመሃረሉ ጊዜ ከምዚ ክብል የረድእ፦

ናብ ርሑቕ ሃገር ክገይሽ ዝደለየ ዓቢይ ሰብ ንሠለስተ ኣገልገልቱ ጸዊዑ፡ ካብ መገሻኡ ክሳዕ ዝምለስ ንሓደ ኃሙሽተ፡ ነቲ ካልኣይ ክልተ፡ ነቲ ሣልሳይ ድማ ሓደ መክሊት ክነግድሉ ሃቦም። እቲ ሰብ ካብ መገሻኡ ምስ ተመልሰ ገንዘቡ ንኽቈጻጸር ጸውዖም። ኣብዚ ጊዜ እዚ እቲ ኃሙሽተ ዝወሰደ ካልእ ኃሙሽተ ወሲኹ፡ እቲ በዓል ክልተ ድማ ካልእ ክልተ መክሊት ኣርቢሑ መለሰሉ።

ጐይታኦም ድማ፡ “ኣታ እሙን ኣገልጋሊ፡ ብኂደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙኅ ክሸመካ እየ ኪድ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ” በሎም። እቲ በዓል ሓደ መክሊት ሣልሳይ ድማ ቀሪቡ “ሓንቲ መክሊት ሂብካኒ ነበርካ። ዘይዘራእካዮ እትዓጽድ፡ ዘይበተንካዮ ድማ እትእክብ ጽኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ፈሊጠ ፈሪሀ ከድኩ፣ ነቲ መክሊትካ ድማ ኣብ ምድሪ ኃባእክዎ፡ እንሆ ገንዘብካ” በሎ። እቲ ጐይታኡ ግና መሊሱ በሎ “ኣታ ክፉእ ሃካይ ባርያ እዚ ከምዝገብር ካብ ፈለጥካስ ስለምንታይ ገንዘበይ ተቐበልካ፧ ገንዘበይ ኣብ ባንክዶ ከተእትዎ ምተገብኣካ ነይሩ። ኣነ ኸኣ መጺአ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ነይረ። እምበኣርከስ ነቲ መክሊት ካብኡ ኣግዲፍኩም ነቲ ዓሠርተ መክሊት ዘለዎ ሃብዎ። ምኽንያቱ ነቲ ዘለዎ ዘበለ ዅሉ ይህብዎ፡ ይውስኽዎ’ውን፣ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ።” ብምባል ናብቲ ናይ ዘለዓለም ጸልማት ክድርበ ኣዘዘ። ማቴ. 25፡14-30 

ነፍሲ ወከፍ ኣገልጋሊ ከከም ክእለቱ እናነገደ ከርብሕ ኢሉ ገንዘቡ ዝሃበ ሰብ፡ ምሳሌ ናይ ጐይታናን ፈጣሪናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። መክሊት ዝተዋህቡ ድማ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን እዮም። ንዅሎም ብምዕሩይነት ዘይምሃቡ ሰብ ብተፈጥሮ ማዕረ እኳ እንተኾነ ህያብ እግዚኣብሔር ግና ዝተፈላለየ ምዃኑ የረድእ። ንሓደ ብዙኅ፡ ንሓደ ኂደት ምሃቡ ድማ ሰብ ብዝተዋህቦ ናፃ ኣእምሮ ሓሲቡ፡ ብዘለዎ ፍልጠትን ጕልበትን ተጊሁ እንተኣገልገለ ዓስቡ ከምዝረክብ ንኸረድእ እዩ እምበር እግዚኣብሔር ገጽ ሰባት ርእዩ ኣየዳሉን እዩ። 

ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዚፍጸም ኣገልግሎት መንፈሳውን ካብ ኵሉ ዚዓበየን ከም ምዃኑ መጠን እሙናት ኣገልገልቲ የድልዩ። ንዘይተማህሩ ዚምህሩ፡ ንዘይኣመኑ ዘእምኑ፡ ንዝኣመኑ ድማ ዘጽንዑ፡ ንዝኃዘኑ ዘረጋግኡን ምእመናን ዘብዝኁን ኣገልገልቲ ናይ ገብርኄር (እሙን ኣገልጋሊ) ማለት ምሳሌ ናይ በዓል ኃሙሽተን ክልተን መክሊት ምሳሌ እዮም። እዚእቶም ብዝተዋህቦም ሥልጣን፡ ብዝተማህርዎ ትምህርቲ ወሪዶም ደይቦም ምሂሮምን ኣእሚኖምን መጓሰ ሕዝበ ክርስቲያን ኣስፊሖምን ኣጽኒዖምን እዮም። “ንስኻትኩም ብውኁድ ዝተኣመንኩም ኣብ ብዙኅ ክሸመኩም እየ” ብዝበሎ መሠረት ሹመትን ሽልማትን ኪረኽቡ እዮም። ተድላን ሓጐስን ኣብ ዚመልአ ናይ ዘለዓለም መንግሥቲ’ውን ወረስቲ ኪኾኑ እዮም። ብኣንጻሩ ድማ ልክዕ ከምቲ ወርቁ ቐቢሩ ብዘይ መኽሰብ ኣምኪኑ ዘትረፈ ብበዓል ሓደ መክሊት ዝምሰሉ ገብር ሓካይ (ሃካይ ኣገልጋሊ)ዝበሉ ኣገልገልቲ፡ ንፍልጠቶም ኣብ ውሽጢ ገንኢ ከምዘሎ መብራህቲ ኃቢኦም ዘይምህሩ፡ ዝተቐበልዎ መንፈሳዊ ሥልጣንን መዓርግን ኣብ ከንቱ ዕላማ ዘውዕሉ ውኁዳት ኣይኮኑን። ናይ ረብሓ ርእሶም ክሕለወሎም እምበር ነቲ መጓሰ ክርስትና ኣራዊት ሰይጣንን መናፍቕን እንተመንጠሎ’ኳ ግዲ ዘይብሎም ፈተውቲ ርእሶም ኣለዉ። ነዚኣቶም ጊዜኡ ምስ በጽሐ እግዚአብሔር ብዕቱብ ክጸባጸባም እዩ። “ስለዚ ብዛዕባ እቶም ንሕዝበይ ዚጓስዩ ጓሶትሲ እግዚአብሔር ኣምላከ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ ነባጊዐይ ዝዘረኹመንን ዘባረርኩምዎንን ግደን ዘይገበርኩምንን ንስኻትኩም ኢኹም። እንሆ ብሰሪ እከይ ተግባርኩም ከኣ ክቐጽዓኩም እየ ይብል እግዚአብሔር።” ሕዝ. 34፡1-31

ሰብ ነቲ ዝተዋህቦ ፍልጠትን ጕልበትን እንተዘይሠሪሕሉ፡ ካልእ ክረክብስ ይትረፍ እታ ዘላቶ ሃብቲ እኳ ከምዘይትባረኸሉ ከረድእ ከሎ፡ “ዘለዎ ዅሉ ኪውሰኾ እዩ፡ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ’ውን ክትውሰዶ እያ” ይብለና። (ማቴ. 25፡29)

ዝኾነ ሰብ ብሕይወተ ሥጋ ኸሎ ሠሪሑ ብዝረኸቦ ሃብቲ ተሓጕሱ ፈጣሪኡ እናኣመስገነ ኪነብር ሃብቲ ሥጋ ከሲቡ፡ ሃብቲ ነፍስ’ውን ብምርካቡ ዘለዓለማዊ ናይ ሕይወት ናብራ ኪነብር እዩ። ኵሉ ሰብ ኣብ ዝተመደቦን ከከም ትምህርቱን ኃላፍነቱን በርቲዑ እንተ ኣገልገለ ነጋዳይ ወሪዱ ደይቡ ብሓቂ ነጊዱ መኽሰብ እንተረኺቡ፡ ሓረስታይ’ውን ብጊዜኡ ዘሪኡ እንተኣኪቡ ዕድሜኡ ምሉእ ተሓጕሱ ይነብር። ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ጽሕፈት ፋብሪካታትን ከከም ክእለቶም ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ብትግሃትን ብእምነትን እንተሠሪሖም ንርእሶም ከቢሮም ንሃገሮም ዕቤት፡ ንሕዝቦም ድማ ኩርዓት እዮም። ንኻልኦት’ውን ጽቡቕ ኣርኣያ ይኾኑ፡ ይሽየሙ፡ ይሽለሙ፡ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ይግበረሎም። ብሓቂ! ካብዚ ዝበልጽ ሓጐስ የልቦን።

ብኣንጻሩ እቶም ጕልበቶምን ፍልጠቶምን ዝቐበሩ ንሃገር ፆር ንሕዝቦም ኅፍረት እዮም። እዞም ከምዚ ዝበሉ ካብ ልምዓቶም ጥፍኣቶም ስለዝዓዝዝ ኣብ ምሽላምን ምሻምን ከይበጽሑ ይቕጽዑ፡ ካብ ሥራሕ’ውን ይስጐጉ ፡ ኣብ መወዳእታ ኣወዳድቓኦም ዝኸፍአ ይኸውን ። 

ስለዚ በዚ ትምህርትን ምሳሌን ‘ኣነኸ ካብዞም ሠለስተ ንነየናዮም እመስል፧ ንበዓል ሓደ ወይስ ንበዓል ክልተን ኃሙሽተን መኽሊት’ ኢልና ርእስና ምምርማር ይግብኣና። ሥራሕና ናይ በዓል ሓደ መኽሊት መሲሉ ካብ እተራእየሉ መዓልቲ ንርእስና መርሚርና ንጽቡቕ ሥራሕ ተዓጢቕና ክንትንሥእ፡ ንዝኾነ ሥራሕ ተባዕን እሙንን ምዃን ከምዘድሊ ፈሊጥና ኣብ ተግባር ከነውዕል ይግባእ። ፍርሃት፡ ጥርጣረን፡ ምውልዋልን ኣብ ልቡናና እንተ ኣትዩ ግና ዅሉ ሥራሕና ፍረ ኣልቦ ኾይኑ ከምዚተርፍ ካብዚ ትምህርቲ እዚ ምርዳእ ኣድላዪ እዩ።

ጐይታናን ፈጣሪናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሠርሓሎም ጥዑያት ኣካላት ምስ ፍልጠት ኣሰንዩ ሂቡ ኣብዛ ዓለም እዚአ ኣብ ናይ ሥራሕ ቦታ መዲቡና እዩ። እሞኸ ደኣ ኪቈጻጸረና ኣብ ዝመጽኣሉ ጊዜ በቲ ዝሃብኩኻ ሃብቲ እንታይ ሠሪሕካ፧ እንታይ ከሲብካ፧ ብምባል እንተሓተተና መልስና ናይ በዓል ሓደ ዘይኮነ ናይ በዓል ክልተን ናይ በዓል ኃሙሽተን መክሊት ኪኸውን ይግባእ። ምኽንያቱ “ኣብ ብዙኅ ክሸመካ እየ” ዝብል ቃል ብሓቂ ንኣና ስለዝኾነ። 

መክሊትና (ጸጋና) ፈሊጥና ከይኃባእና ከነርብሕን ገብርኄር ክንበሃልን ኣብ ብዙኅ ኪሸመናን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቓድ ይኹነልና። ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ኵሎም ቅዱሳንን ረድኤትን ጸሎትን ምስ ኵልና ይኹን። 

 ወስብሓት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር፡ አሜን!

ዘመነ ዮሐንስ፦ 1 ታኅሣሥ 2012 ዓ.ም…

December
Wednesday
11
ዝክር፦ ኤልያስ፡ ወናቡቴ፡ ወአባ ጴጥሮስ፡ ወአባ ዮሐንስ፡ ወአትናቴዎስ፡ ወያዕቆብ፡ ወጴጥሮስ፡ ወኤልያስ መነኮስ፡ ወቤርሳቤኅ። ዘቅዳሴ ምንባብ፦ ሮሜ 11፡1-12። ያዕ. 5፡12-ፍጻሜ። ግብ. ሐዋ. 3፡19-ፍጻሜ። ምስባክ፦ መዝ. 104/105። ወንጌል፦ ሉቃ. 4፡24-32። ቅዳሴ፦ ዘእግዝእትነ ማርያም። * * *
00:00 h

  

ዜና ኅትመት

እዋናዊ ጽሑፋት

ዓመታዊ በዓል ቤተ ትምህርቲ ሰንበት ደብረ ኤፍራታ ብመሳጢ መንፈሳዊ መደባት…

28 ኅዳር 2012 ዓ.ም.፡ ዓመታዊ በዓል ቤት ትምህርቲ ሰንበት ደብረ ኤፍራታ ቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን ቀሓውታ፣ “ንቤተ ክርስቲያነይ ኣብ ልዕሊ...

አሥርቆት ዘወርኀ ዘታኅሣሥ

ዮም ሠረቀ ለነ ወርኀ ቡሩክ ታኅሣሥ ያብጽሐነ እስከ ወርኀ ጥር በሰላመ እግዚአብሔር! ወርኀ ታኅሣሥ ቡሩክ መዓልቱ ፱ ወእምዝ ይትዌሰክ። ሎሚ ቡሩኽ...

ገዳማት ደብረ ምዕዋን ወደብረ ኰዳዱ ኣቡነ ብፁዐ ኣምላክ !

ያፍቅረነ እግዚእን ዘመደ ማርያምን ዝበሃሉ ፍቅረ እግዚአብሔር ዘለዎም ብሃይማኖት ጽኑዓትን ብሥነ ምግባር ትጉሃትን ሰብ ኃዳር ነበሩ። ወትሩ ብጸሎት ንቑሓት ስለዝነበሩ፡...

ይትዔገሥ ከመ ዘኢየአምር

 ከም ዘይፈልጥ ይዕገሥ!” (ቅዳሴ ሠለስቱ ምእት ቍ. 59-60) እግዚአብሔር፡ ብባህሪኡ ከሀሌ ኵሉ፡ ማእምረ ኵሉ፡ ምሉእ በኵለሄ እዩ። “አኃዜ ዓለም በእራኁ ኵሉ እኁዝ...

“ቤት ኣምላኽና ከቶ ኣይንኃድግን ኢና” ነህ. 10፡39

ተረፈ ምርኮን ካብ ምርኮ ዝተመልሱን እስራኤላውያን ብመሪሕነት ካህን ዕዝራን ነህምያን ኃይለ እግዚአብሔር ተዓጢቆም፡ ዝፈረሰ ቤተ መቅደስን፡ ዝዓነወ ቐጽሪ ኢየሩሳሌምን መቓብር...

ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት

ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት ካብቶም ፍርሃት እግዚአብሔር ዝነበሮም፡ውላድ ግና ዘይነበሮም ሊቀ ካህናት ቴዎድሮስን ቅድስት ሶፍያን ኣብ ሃገረ ግብጽ ተወሊዱ። ኣብ በዓል...

ሊቀ መዘምራን ሞገስ ዕቁበ ጊዮርጊስ

“ሊቀ መዘምራን፡ መልኣከ ገነት፡ ደራስን ተመራማርን፡ ኣቦ ሰላም፡ . . . ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጡ ሓበን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን...

ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ ኣብ ጉባኤ ማኅበር ኣብያተ ክርስቲያናት…

ካብ 22-26 ታኅሣሥ 2012 ዓ.ም. (2-6/12/2019 ዓ.ም.ፈ) ኣብ ሃገረ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ዝተቓንዐ ጉባኤ ማኅበር ኣብያተ ክርስቲያናት መላእ ኣፍሪቃ (ALL...

ሥልጠና ተሓጋገዝቲ ሰበኽቲ ወንጌል ተዋሂቡ!

ካብ 15-23 ኅዳር 2012 ዓ.ም. ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያንን ሜላ ስብከተ ወንጌልን ዘተኮረ ሥልጠና  {tip title="ተሓጋገዝቲ ሰበኽቲ ወንጌል" content=""}ንተሓጋገዝቲ ሰበኽቲ...

ብፁዕ ኣቡነ ዮሓንስ ኣብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ፈለስቲ ሰፍኣ…

ብዕለት 20 - 21 ኅዳር 2012 ዓ.ም.ግ. ብፁዕ ኣቡነ ዮሓንስ ሊቀ ጳጳስ ኣህጉረ ስብከታት ጋሽ ባርካን ድባርዋን ከባቢኣን ናብታ ካብ...

“ሰማዕት ቅዱስ ፒሉፓዴር መርቆሬዎስ”

ፒሉፓዴር ማለት ፈታዊ ኣቦ ማለት እዩ፡ ብኻልኣይ ትርጕሙ ከኣ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ’ውን መርቆሬዎስ ማለት እዩ። ስመ ክርስትና ናይ ኣቦኡ...

ዕሥራን ኣርባዕተን ካህናተ ሰማይ

ብርግጽ ኣብ ዙርያ ዝፋን ጐይታ ዚቖሙን ዘመስግኑን ክቝጸሩ ዘይከኣሉ ኣእላፈ ኣእላፋት ሠራዊተ መላእክት ከምዘለዉ በዓል ራእይ ነቢይ ዳንኤል(ዳን. 7፡10) ደኣ...

  

latest articles

Fast of the Prophets (Advent)

15th November (geez calander), marks the first day of the Advent Fast, a period of abstinence and penance practiced by...

FASTING

Fasting is abstinence from all things that a body needs, and one has to fast from animal products and from...

The Eritrean Orthodox Tewahdo Church (EriOTC)

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, One God. “We call our...

Holy of Holies Our Lady, the virgin Mary

The word holy (kidus) in Geez denotes being special, pure and esteemed. This prefix is an attribute to denote the...

HOLY SCRIPTURES (part one)

All Scriptures are written with the inspiration of the Spirit of God or the breath of God. They are also...

EXISTENCE OF GOD

The name God signifies the Divine Being, meaning He who created the world and governs it. There is one invisible...