Eritrean Orthodox Tewahdo Church
LOGOTITLE
proverb
ትምህርቲ ሃይማኖት


READMOREREADMORE


READMORE

1ይ.ምዕራፍ።
መንፈሳዊ (ብቑዕ) ጾም፣
ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን፣
ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ጽሑፍ እዚ።- እዚ ጽሑፍ እዚ ምርምር ንጾም ብዓይኒ መሠረተ እምነት ወይ ትምህርተ-ሃይማኖት(ቴሎጂ) ዘይኮነስ መንፈሳዊ ትርጉም ጾም ብዛዕባ እግዚኣብሔርን ዝጸውም ሰብ ክገብሮን ክፈልጦን ዘሎዎ ነገራት ዚገልጽ እዩ፣ ጾም ሥጋኻ ምሕሳእ ጥራይ ድዩ ወይስ መንፈሳዊ ተግባራት ኣብ ሥጋና ክረኣዩ ዘለዎም ነገራት እዮም፨ ካብ መግቢ ምሕራም(ምሕሳእ) ናብ ምሉእ መንፈሳውነትና ርእስና ምቕባጽን ናብቲ መንፈስና ዝዓብየሉን የብጽሓና ድዩ፨


ጾም ቀድሱ እንታይ ማለትዩ፨ ጾም በይኑ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ተግብር ድዩ፨ ወይስ ካልኦት ስነ-ምግባራት ምስኡ ተሳንዮም ኪኸዱ ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ እዮም፨ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኸመይ ዓይነት ስነ-ምግባራት ክስንዩ ይግባእ፨ ኣብ ግዜ ጾምና ክንላማመዶም ዝግባኣና ተግባራት ኣለዉዶ፨ ንመንፈሳዊ ዕብየትና’ኸ ይሕግዙና’ዶ፨
እዛ መጽሓፍ እዚኣ ነዞም ዝጠቐስናዮምን ካልኦት ኣርእስታት ትድህስስ መጽሓፍ እያ፣ ብቅዱስ ወብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሽኖዳ 3ይ መበል 117 ሊቀ ጳጳሳት ወፓትሪያሪክ እስክንድርያ ቅዱስ ማርቆስ ብ 2003 ሓምለ ካብ ዝተሓትመት (the spirituality of fasting ) መንፈሳዊ ጾም ካብ ትብል መጽሓፍ ዝተተርጐመት እያ፣

ትሕዝቶ

READ MORE....

ሜላ ስብከት

ሜላ = ጥበብ= ፍርሓት እግዚኣብሔር ማለት እዩ። “ፍርሓት እግዚኣብሔር መጀመርታ ጥበብ እዩ፣ ዚገብርዎ ኵሎም ሰናይ ልቦና ኣለዎም፣” መዝ.110።10፣ “ንሰብ ድማ እንሆ ፍርሃት እግዚኣብሔር ጥበብ እዩ። ካብ ክፉእ ምርሓቕ ከኣ ምስትውዓል እዩ፣” እዮ.28።28፣

ትምህርቲ።-
1. መእተዊ።-
2. ብሕቶ ምጅማር።-
3. ንሕቶ ብሕቶ ምምላስ።-
4. ንሕቶ ብናይ ሕቶ ዕላማ መሰረት ምምላስ።-
5. ናብቲ ቀንዲ ዕላማ ንኽንበጽሕ መገዲ ምጽራግ።-
6. ስብከትና ብሕይወትና ምጅማር
7. ንስብከትና ብገዛእ ርእስናን ብኻልኦትን ምግምጋም።
8. ነባሪ ነገር ከነውህብ እንተ ደሊና ሓላፊ ነገር ንምቕባል ምድላው
9. ናብ ኣምላኽ ምቕራብ።-
10. እዙዛትን ዕጉባትን ምዃን።-
11. ንዅሉ ኵሉ ምዃን።-

ርቲ ሃይማኖት
READMORE...

ሃለዋት ኣባጊዕካ ፍለጥ።
ንልብኻ ኣብ መጓሰኻ ኣንብሮ፣” ምሳ.27።23-24፣

1. ሓለቓ ጓሶት።
2. ባህርይ ሕያዋይ ጓሳ።
3. ኣገባብ ጉስነት ሕያዋይ ጓሳ።
4. ባህርይ ናይተን ኣብ ትሕቲ ሕያዋይ ጓሳ ዝነብራ መጓሰ።
5. ንዝጠፍኡ ጓሶት ንምምላስ ዝግበር ፍሉይ ኣገባብ ጕስነት።
6. ባህርይ ዓሰባ።
7. ኣገባብ ጉስነት ዓሰባ።
8. ባህርይ ተዅላ።
9. ጕስነትና ኪጸንዕ፣ ዝተዋህበና ውህበት ኣጽኒዕና ምሓዝ።
10. መደምደምታ።

READMORE..

 

ትርጕም ጸሎት: ጸሎት ማለት ፈጣርን ፍጡራንን ዘራኽብ እቲ ቀዳማይን ቀንድን ስነምግባርን እዩ። ብዘይ ጸሎትን ጾምን ምስ ፈጣሪ ምርኻብ ፈጺሙ ኣይከኣልን እዩ።ብጸሎት ኵሉ ንረክብ ብጸሎት ኣብ ዘድልየና ቦታ ንኣቱ ብጸሎት ኵሉ ጸጋታት ካብ ኣምላኽ ንቕበል። “ለምኑ ወሃበኩም እዩ። ድለዩ ኽትረኽቡ ኢኹም። ማዕጾ ኳሕኵሑ ኪረሐወልኩም እዪ። ከመይ ዝለመነ ኵሉ ይቕበል ዝደለየ ይረክብ ማዕጾ ዝዃሕኵሐ ድማ ይረሓወሉ እዩ፣ ማቴ.7:7-8፣

1,ክፍልታት ጸሎት።
2,ዓይነት ጸሎት።
3,ጊዜያት ጸሎት።
4,ኣገባብ ኣጸላልያ።
5,ጥቕሚ ጸሎት።
6,ውጽኢት ጸሎት።
7,ብኸመይ ንጽሊ፨
8,ጸሎት ቅዱሳን ክቡር እዩ።
9,ጸሎት ክንጽሊ እዙዛት ኢና።
10,ዝተመለሱ ጸሎታት።
11,ፍረ ጸሎት።
12,መንፈሳውን ሥጋውን ሓይሊ ጸሎት።

READMORE...

ኣማላድነት ማለት እንታይ ማለት እዩ?
ኣማላዲ ማለት ብዝቐለለ መገዲ ኣታዓራቒ ክኸውን ከሎ ፣ በዚ ድማ ንምትዕራቕ ብጸሎት ምልማን ፣ በጃኻ በጃኺ ምባል የድሊ፣፣ ኣብ ሥርዓት ናይ ኣማላድነት ሠለስተ (3) ነገራት የድልዩና ፣ ዝልመነሉ ፣ ዝልምን ፣ ዝልመን ካብዚኦም ሠለስተ ሓደ እንተጎደለ ግና ናይ ኣማላድነት ሥርዓት ክፍጸም ኣይክእልን እዩ::    Readmore

ካብ መንገዶም ዝዘንበሉኸዋኽብቲ ይሁዳ 13

“ኣብ ማእከልኩም ሓሰውቲ ነብያት ክትንስኡ እዩም ንሳቶም ብሕቡእ ጥፍኣት መንፍቕነት ኬምጽኡ እዩም።” (2ይጴጥ.2፣1)

Readmore

ትምህርተ መናፍቃን ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ

እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ሓዋርያዊን ጥንታዊን ብመንፈስ ቅዱስ ዝተቓነየ ትምህርተ ሃይማኖት ዘይተረድኦምን ብሥጋዊ ጥበብን ፍልስፍናን ዝተመርኮሱ በብዘመኑ ዝተንሥኡ ሰባት ግና ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝተመስረተትሉ ዘመን ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ብሥጋዌ ጥበቦም እናተመርሑ ብዛዕባ ክርስቶስ ዘለዎም ኑፋቄያዊ ትምህርቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኸእትዉ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም`ዮም። ካብዚኦም ብውሕዱን ሕጽር ብዝበለን ንምጥቃስ ፣-

Readmore

ግደ ወዲ ሰብ ኣብ ነገረ ድኅነት

እግዚኣብሔር ንሰብ ብኣርኣያኡን ብምስሉን (ዝሓሰብን ዘስተውዕልን ጌይሩ) ድሕሪ ምፍጣሩ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ከም ዝደሌኻ ብላዕ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና ካብኣ ምስ እትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ዝብል ትእዛዝ ሂቡ ኣብ ገነት ኣቐመጦ።

Readmore

More Articles...

Copyright© 2013 Eritrea Orthodox Tewahado Designer & Developer: Eritrean Orthodox Tewahdo

 Navigator Page
ENGLISH
leftintro
church
tmertyhaymanot
sebketawendgiel
emnat srateamlko
sundayschool
aemademstir
church
holybook
holybook
holybook
sebket
audio
mezmur
mezmur
video
mezmur
melektynoticeboard